Loading...

 
R10 Race 10 - 1400 (1400m)
CLOSED  | 20:35  
Result: 1,6,5,3
Best Fixed Win
Win
$250
Win
$500
Win
$300
Win
$500
Win
$500
Win
$200
Tote
$200
Tote
$250
 1. A Shin Regina (1st)
J: Norifumi Mikamoto
T: Katsunori Arayama
2 1.8 1.85 1.85 1.8 1.85 2 2.1 2.6
 6. Hokuto Mcqueen (2nd)
J: Kosuke Narazaki
T: Yasumasa Kurita
15 14 15 14 15 14 15 7.7 10.5
 5. In To Zone (3rd)
J: Seiji Yamazaki
T: Masakazu Kawashima
7 6.5 7 6.5 7 6.5 7 6.9 5.2
 3. Shosan Grand (4th)
J: Kota Motohashi
T: Shin Tachibana
17 15 17 17 16 17 13 23.8 18.5
 2. Gouttes De Dieu
J: Jyukiya Takigawa
T: Yukiharu Shimada
23 21 21 21 23 21 23 25 20
 4. Hikoki Gumo
J: Yuki Eriguchi
T: Morio Misaka
6 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 6 9.7 10.5
 7. Kitasan Shingeki
J: Masashige Honda
T: Yutaka Tsujino
51 51 51 51 51 51 41 18.6 18.5
 8. Mahojin
J: Jun Aritoshi
T: Kazuhisa Naya
61 51 51 51 51 51 61 68 46
 9. Shigerujidaimaturi
J: Toshio Uchida
T: Hitoshi Horie
41 41 41 41 34 41 41 26 28
 10. Jiriki
J: Joji Wada
T: Kazumasa Sakamoto
31 31 31 31 26 31 31 20.5 15
 11. Emeral Musashi
J: Norihiko Nozawa
T: Kiyoaki Sasaki
31 31 31 26 26 26 31 33 21
 12. Commendy
J: Hiroshi Chida
T: Kiyoaki Takahashi
61 51 61 51 51 51 61 79 49
 13. Major Leaguer
J: Naoki Machida
T: Yukiharu Shimada
18 17 17 17 17 17 18 18.6 14.5