Loading...

 
R6 Race 6 - 1200 (1200m)
CLOSED  | 18:25  
Result: 5,9,1,11
Best Fixed Win
Win
$250
Win
$500
Win
$300
Win
$500
Win
$500
Win
$200
Tote
$200
Tote
$250
 5. Earth Viviana (1st)
J: Reo Yokogawa
T: Naoyuki Matoba
3.3 2.9 3 3 2.8 3 3.3 3.5 4.3
 9. Kubano Kokoro (2nd)
J: ????
T: Kazuo Kashiwagi
18 14 16 17 18 17 13 26 13.5
 1. Gold Spear (3rd)
J: Hidemitsu Sakai
T: Motohiro Akamine
9 8.5 9 9 8.5 9 9 10 8.8
 11. Eiwa Former (4th)
J: Hisayoshi Higashihara
T: Kazuo Kashiwagi
8.5 7.5 7.5 7.5 7 7.5 8.5 9.5 8.8
 2. Couronne De Fleur
J: Ryo Yamazaki
T: Tsuyoshi Takano
51 41 51 41 41 41 34 56 43
 3. Amazon Dance
J: Takayuki Yano
T: Keiji Nakamichi
3.1 2.9 2.8 2.8 2.75 2.8 3.1 2.5 2.9
 4. Miterute
J: Fuyuki Igarashi
T: Tsuyoshi Takano
9.5 8 9 9 9.5 9 7.5 9.8 11
 6. Grand Eagle
J: Jun Aritoshi
T: Hiroshi Takami
26 23 26 26 26 26 23 31 17.5
 7. Sakki Valiant
J: Shohei Takahashi
T: Mitsugu Tachibana
71 61 67 71 71 71 61 60 35
 8. Esprit Dory
J: Masaki Segawa
T: Yoshihiro Sawa
51 41 51 51 51 51 41 42 35
 10. Bajigaku Blaze
J: Masahiro Matsuzaki
T: Motohiro Akamine
71 61 61 67 71 67 51 36 49
 12. Altair Kirara
J: Kenta Endo
T: Shigeru Endo
51 41 51 51 41 51 51 53 42
 13. Gachi Seven
J: Kosuke Narazaki
T: Yozou Kubo
26 26 26 26 26 26 26 44 26